Gå til hovedindhold

Vejledning til Excel-funktioner | ExtendOffice


Cube

Beskrivelse

argumenter

CUBEKPIMEMBER Returnerer egenskaben Key Performance Indicator (KPI). connection, kpi_name, kpi_property, [caption]
CUBEMEMBER Returnerer et medlem eller tupel fra en terning connection, member_expression, [caption]
CUBESET Returnerer et beregnet sæt medlemmer eller tupler connection, set_expression, [caption], [sort_order], [sort_by]
CUBESETCOUNT Returnerer antallet af elementer i et sæt set
CUBEVALUE Returnerer en aggregeret værdi fra en kube, der er filtreret af flere member_expression-argumenter connection, [member_expression1], [member_expression2], …

Database

Beskrivelse

argumenter

DAVERAGE Returnerer gennemsnit, der matcher de specifikke kriterier database, field, criteria
DCOUNT Tæller de celler, der indeholder tal i et felt af poster i en database, som matcher de angivne kriterier database, field, criteria
DCOUNTA Tæller de celler, der i et felt af poster i en database, som matcher de angivne kriterier database, field, criteria
DGET Returnerer en enkelt værdi i det givne felt i databasen, der matcher kriterierne database, field, criteria
DMAX Returnerer max, der matcher de specifikke kriterier database, field, criteria
DMIN Returnerer min, der matcher de specifikke kriterier database, field, criteria
DPRODUCT Returnerer produkt, der matcher de specifikke kriterier database, field, criteria
DSTDEV Returnerer den estimerede værdi af en populations standardafvigelse baseret på en stikprøve ved at bruge værdierne fra prøvedatabasen, der matcher de givne kriterier, du angiver database, field, criteria
DSTDEVP Returnerer standardafvigelsen for en population ved at bruge tallene fra hele databasen, der matcher de givne kriterier, du angiver database, field, criteria
DSUM Returnerer summen af ​​tal fra en database, der matcher de givne kriterier database, field, criteria
DVAR Estimerer variansen af ​​en prøve hentet fra et felt, der matcher de givne betingelser database, field, criteria
DVARP Returnerer variansen for en hel population hentet fra et felt, der matcher de givne betingelser database, field, criteria

Dato og tid

Beskrivelse

argumenter

DATE Opretter dato med år, måned og dag year, month, day
DATEDIF Returnerer år, måneder eller dage mellem to datoer start_date, end_date, unit
DATEVALUE Konverterer en dato gemt som tekstformat til en gyldig dato date_text
DAY Henter dagen som et tal (1 til 31) fra en dato date
DAYS Henter antallet af dage mellem to datoer start_date, end_date
DAYS360 Får antallet af dage mellem 2 datoer i et 360-dages år start_date, end_date, [method]
EDATE Tilføjer n måneder for en dato start_date, months
EOMONTH Henter den sidste dag i måneden n måneder i fremtiden eller tidligere start_date, months
ISOWEEKNUM Henter ISO-ugenummer fra en given dato date
HOUR Henter timen som et tal (0 til 23) fra en dato og klokkeslæt serial_number
MINUTE Returnerer minuttet som tal (0 til 59) fra tid serial_number
MONTH Får måneden som heltal (1 til 12) fra dato serial_number
NETWORKDAYS Får antallet af arbejdsdage mellem to datoer start_date, end_date, [holidays]
NETWORKDAYS.INTL Får arbejdsdage mellem to datoer start_date, end_date, [weekend], [holidays]
NOW Henter den aktuelle dato og klokkeslæt //
SECOND Returnerer sekunderne som tal (0 til 59) fra tid serial_number
TIME Skaber tid med timer, minutter og sekunder hour, minute, second
TIMEVALUE Henter tid fra en tekststreng time_text
TODAY Henter den aktuelle dato //
WEEKDAY Får ugedag som et tal (1 til 7) fra dato serial_number, [return_type]
WEEKNUM Returnerer ugenummeret for den givne dato i et år serial_number, [return_type]
WORKDAY Føjer arbejdsdage til den givne startdato og returnerer en arbejdsdag start_date, days, [holidays]
WORKDAY.INTL Føjer arbejdsdage til den givne startdato og returnerer en hverdag eksklusive tilpasset weekend og helligdage start_date, days, [weekend], [holidays]
YEAR Returnerer året baseret på den givne dato i et 4-cifret serienummerformat serial_number
YEARFRAC Beregner brøkåret i et decimalformat mellem givne datoer start_date, end_date, [basis]

Engineering

Beskrivelse

argumenter

BESSELI Beregner den ændrede Bessel-funktion x, n
BESSELJ Returnerer Bessel-funktionen for en specificeret værdi x og rækkefølge x, n
BESSELK Returnerer den ændrede Bessel-funktion x, n
BESSELY Returnerer Bessel-funktionen x, n
BIN2DEC Konverterer et binært tal til et decimaltal number
BIN2HEX Konverterer et binært tal til et hexadecimalt tal number, [places]
BIN2OCT Konverterer et binært tal til et oktalt tal number, [places]
BITAND Returnerer et decimaltal, der repræsenterer det bitvise 'AND' af to angivne tal number1, number2
BITLSHIFT Returnerer et decimaltal forskudt til venstre med et angivet antal bit number, shift_amount
BITOR Returnerer den bitvise 'ELLER' af to givne tal number1, number2
BITRSHIFT Returnerer det givne tal forskudt til højre med det angivne antal bits number, shift_amount
BITXOR Returnerer den bitvise 'XOR' af to givne tal number1, number2
COMPLEX Konverterer reelle og imaginære koefficienter til et komplekst tal real_num, i_num, [suffix]
CONVERT Konverterer et givet tal fra et målesystem til et andet number, from_unit, to_unit
DEC2BIN Konverterer et decimaltal til et binært tal number, [places]
DEC2HEX Konverterer et decimaltal til et hexadecimalt tal number, [places]
DEC2OCT Konverterer et decimaltal til et oktalt tal number, [places]
DELTA Sammenligner to numeriske værdier og kontrollerer, om de er ens number1, number2
ERF Returnerer fejlfunktionen integreret mellem nedre_grænse og øvre_grænse lower_limit, [upper_limit]
ERF.PRECISE Returnerer fejlfunktionen integreret mellem nul (0) og en grænse x
ERFC Returnerer den komplementære fejlfunktion integreret mellem en nedre grænse og uendelig x
ERFC.PRECISE Returnerer den komplementære fejlfunktion integreret mellem en grænse og uendelig x
GESTEP Kontrollerer om det givne tal er større end eller lig med den givne trinværdi og returnerer 1 hvis SAND og 0 hvis FALSK number, [step]
HEX2BIN Konverterer et hexadecimalt tal til et binært tal number, [places]
HEX2DEC Konverterer et hexadecimalt tal til et binært tal number
HEX2OCT Konverterer et hexadecimalt tal til et binært tal number, [places]
IMABS Returnerer den absolutte værdi af et komplekst tal inumber
IMAGINARY Returnerer den imaginære koefficient for et givet komplekst tal inumber
IMARGUMENT Returnerer vinklen udtrykt i radianer af et givet komplekst tal inumber
IMCONJUGATE Returnerer det komplekse konjugat af et givet komplekst tal inumber
IMCOS Returnerer cosinus af et givet komplekst tal inumber
IMCOSH Returnerer den hyperbolske cosinus af et givet komplekst tal inumber
IMCOT Returnerer cotangensen af ​​et givet komplekst tal inumber
IMCSC Returnerer cosecanten af ​​et givet komplekst tal inumber
IMCSCH Returnerer den hyperbolske cosecans af et givet komplekst tal inumber
IMDIV Beregner kvotienten af ​​to givne komplekse tal inumber1, inumber2
IMEXP Returnerer eksponentialet for et givet komplekst tal inumber
IMLN Returnerer den naturlige logaritme af et givet komplekst tal inumber
IMLOG2 Returnerer grundtallet-2-logaritmen for et givet komplekst tal inumber
IMLOG10 Returnerer den almindelige (grundtal 10) logaritme for et givet komplekst tal inumber
IMPOWER Returnerer et komplekst tal hævet til en given potens inumber
IMPRODUCT Beregner produktet af et eller flere komplekse tal inumber1, [inumber2], ...
IMREAL Returnerer den reelle koefficient for et givet komplekst tal inumber
IMSEC Returnerer sekanten af ​​et komplekst tal inumber
IMSECH Returnerer den hyperbolske sekant af et komplekst tal inumber
IMSIN Returnerer sinus af et komplekst tal inumber
IMSINH Returnerer den hyperbolske sinus af et komplekst tal inumber
IMSQRT Returnerer kvadratroden af ​​et komplekst tal inumber
IMTAN Returnerer tangens af et givet komplekst tal inumber
IMSUB Returnerer forskellen mellem to komplekse tal inumber1, inumber2
IMSUM Beregner summen af ​​to eller flere komplekse tal inumber1, [inumber2], ...
OCT2BIN Konverterer et oktalt tal til et binært tal number, [places]
OCT2DEC Konverterer et oktalt tal til et decimaltal number
OCT2HEX Konverterer et oktalt tal til et hexadecimalt tal number, [places]

Finansiel

Beskrivelse

argumenter

ACCRINT Afkast påløbne renter periodisk issue, first_interest, settlement, rate, par, frequency, [basis], [calc_method]
ACCRINTM Afkaster påløbne renter ved udløb issue, settlement, rate, par, [basis]
AMORDEGRC Returnerer den lineære afskrivning af et aktiv for hver regnskabsperiode ved at anvende en afskrivningskoefficient baseret på aktivernes levetid cost, date_purchased, first_period, salvage, period, rate, [basis]
AMORLINC Returnerer den lineære afskrivning af et aktiv for hver regnskabsperiode cost, date_purchased, first_period, salvage, period, rate, [basis]
COUPDAYBS Returnerer antallet af dage mellem begyndelsen af ​​kuponperioden og dens afregningsdato settlement, maturity, frequency, [basis]
COUPDAYS Returnerer antallet af dage i kuponperioden inklusive afregningsdatoen settlement, maturity, frequency, [basis]
COUPDAYSNC Returnerer det beregnede antal dage fra afregningsdatoen til næste kupondato settlement, maturity, frequency, [basis]
COUPNCD Returnerer den næste kupondato efter afregningsdatoen settlement, maturity, frequency, [basis]
COUPNUM Returnerer antal kuponer, der skal betales mellem afregningsdato og udløbsdato settlement, maturity, frequency, [basis]
COUPPCD Returnerer tidligere kupondato før afregningsdato settlement, maturity, frequency, [basis]
CUMIPMT Returnerer den akkumulerede rente betalt på en belastning mellem startperioden og slutperioden rate, nper, pv, start_period, end_period, type
CUMPRINC Beregner den akkumulerede hovedstol betalt på en belastning mellem startperioden og slutperioden rate, nper, pv, start_period, end_period, type
DB Returnerer afskrivningen af ​​et aktiv i en specificeret periode ved at bruge en fast-faldende saldometode cost, salvage, life, period, [month]
DDB Returnerer afskrivningen af ​​et aktiv for en specificeret periode ved at bruge en dobbeltfaldende saldometode eller anden specifik metode cost, salvage, life, period, [factor]
DISC Returnerer diskonteringsrenten for et værdipapir settlement, maturity, pr, redemption, [basis]
DOLLARDE Konverterer en dollarværdi udtrykt i brøknotation til decimal fractional_dollar, fraction
DOLLARFR Konverterer en dollarværdi udtrykt i decimal til brøknotation decimal_dollar, fraction
DURATION Beregner varigheden af ​​et værdipapir, der betaler renter på periodisk basis settlement, maturity, coupon, yld, frequency,[basis]
EFFECT Beregner den effektive årlige rente nominal_rate, npery
FV Beregner den fremtidige værdi af en investering rate, nper, pmt, pv, type
FVSCHEDULE Beregner den fremtidige værdi af en engangsinvestering med justerbare renter principal, schedule
INTRATE Beregner renten for et fuldt investeret værdipapir settlement, maturity, investment, redemption, [basis]
IPMT Beregner rentebetalingen for den angivne periode for en investering eller belastning rate, per, nper, pv, [fv], [type]
IRR Beregner det interne afkast for en række pengestrømme, der forekommer med regelmæssige intervaller values, [guess]
ISPMT Udregner rentebetaling for en given periode af en investering eller et lån rate, per, nper, pv
MDURATION Finder ud af den ændrede Macauley-varighed for et værdipapir settlement, maturity, coupon, yld, frequency, [basis]
MIRR Udregner modificeret internt afkast for en række pengestrømme values, finance_rate, reinvest_rate
NOMINAL Beregner den nominelle årlige rente effect_rate, npery
NPER Beregner antallet af perioder for investering eller lån rate, pmt, pv, [fv], [type]
NPV Beregner nutidsværdien af ​​investeringen rate, value1, [value2], ...
ODDFPRICE Returnerer pris pr. $100 pålydende værdi med ulige første punktum settlement, maturity, issue, first_coupon, rate, yld, redemption, frequency, [basis]
ODDFYIELD Returnerer afkast af sikkerhed med ulige første punktum settlement, maturity, issue, first_coupon, rate, pr, redemption, frequency, [basis]
ODDLPRICE Returnerer pris pr. $100 pålydende værdi med ulige sidste periode settlement, maturity, last_interest, rate, yld, redemption, frequency, [basis]
ODDLYIELD Returnerer afkast af sikkerhed med ulige sidste periode settlement, maturity, last_interest, rate, pr, redemption, frequency, [basis]
PDURATION Returnerer det nødvendige antal perioder, for at en investering kan nå en bestemt værdi rate, pv, fv
PMT Returnerer den periodiske betaling, der kræves for at betale et lån tilbage rate, nper, pv, [fv], [type]
PPMT Returnerer hoveddelen af ​​en given lånebetaling rate, per, nper, pv, [fv], [type]
PRICE Returnerer prisen på en obligation pr. pålydende værdi på $100, der betaler periodisk rente settlement, maturity, rate, yld, redemption, frequency, [basis]
PRICEDISC Returnerer prisen pr. 100 USD pålydende værdi af et nedsat værdipapir settlement, maturity, discount, redemption, [basis]
PRICEMAT Returnerer prisen pr. $100 pålydende værdi af et værdipapir, der betaler renter ved udløb settlement, maturity, issue, rate, yld, [basis]
PV Returnerer nutidsværdien af ​​et lån eller en investering baseret på en konstant rente rate, nper, pmt, [fv], [type]
RATE Returnerer renten pr. periode af en livrente nper, pmt, pv, [fv], [type], [guess]
RECEIVED Returnerer beløbet modtaget ved udløb for et fuldt investeret værdipapir settlement, maturity, investment, discount, [basis]
RRI Returnerer en numerisk værdi. Du kan formatere resultatet til et procentformat nper, pv, fv
SLN Returnerer lineær afskrivning af aktiv i én periode cost, salvage, life
SYD Returnerer sum-of-års afskrivning af aktiv for en given periode cost, salvage, life, per
TBILLEQ Returnerer obligationsækvivalent afkast for skatkammerbevis settlement, maturity, discount
TBILLPRICE Returnerer pris pr. $100 for skatkammerbevis settlement, maturity, discount
TBILLYIELD Afkast afkast for skatkammerbevis settlement, maturity, pr
VDB Beregner afskrivning ved hjælp af den dobbelte saldometode cost, salvage, life, start_period, end_period, [factor], [no_switch]
XIRR Beregner det interne afkast for uregelmæssige pengestrømme values, dates, [guess]
XNPV Beregner nutidsværdien for uregelmæssige pengestrømme rate, values, dates
YIELD Beregner afkastet på et værdipapir, der betaler periodisk rente settlement, maturity, rate, pr, redemption, frequency, [basis]
YIELDDISC Returnerer det årlige afkast for et nedsat værdipapir settlement, maturity, pr, redemption, [basis]
YIELDMAT Returnerer det årlige afkast af et værdipapir, der betaler renter ved udløb settlement, maturity, issue, rate, pr, [basis]

Information

Beskrivelse

argumenter

CELL Returnerer de anmodede oplysninger om en specificeret celle info_type, [reference]
ERROR.TYPE Returnerer et tal, der svarer til en bestemt fejlværdi error_val
INFO Returnerer detaljer om det aktuelle driftsmiljø type_text
ISBLANK Returnerer TRUE, hvis en celle er tom eller tom og FALSK ellers value
ISERR Returnerer TRUE for enhver fejltype (undtagen #N/A) og FALSK ellers value
ISERROR Tester, om et oprindeligt angivet udtryk eller værdi returnerer en Excel-fejl value
ISEVEN Tester om et angivet tal (eller numerisk udtryk) er lige number
ISFORMULA Tester om en celle indeholder formel reference
ISLOGICAL Tester, om en angivet værdi eller et angivet udtryk returnerer en logisk værdi (SAND og FALSK) value
ISNA Tester om en værdi eller et udtryk returnerer Excel #N/A fejl value
ISNONTEXT Returnerer TRUE, hvis en given værdi ikke er tekst value
ISNUMBER Returnerer SAND, hvis en given værdi er et tal value
ISODD Returnerer SAND, hvis en given værdi er et ulige tal value
ISOMITTED Kontrollerer, om værdien er udeladt i LAMBDA-funktionen argument
ISREF Returnerer TRUE, hvis en given værdi er en reference value
ISTEXT Returnerer TRUE, hvis en given værdi er en tekst value
N Konverterer en værdi til et tal value
NA Returnerer #N/A fejlværdien //
SHEET Returnerer indeksnummeret for et referenceark i Excel [value]
SHEETS Returnerer antallet af ark i en given reference [reference]
TYPE Returnerer typen af ​​den givne værdi value

Logisk

Beskrivelse

argumenter

AND Tester flere betingelser for at returnere True eller False logical1, [logical2], ...
BYCOL Anvender en LAMBDA-funktion til hver kolonne i en given matrix og returnerer resultatet pr. kolonne som en enkelt matrix array, lambda(column)
BYROW Anvender en LAMBDA-funktion til hver række i en given matrix og returnerer resultatet pr. række som en enkelt matrix array, lambda(row)
FALSE Genererer den logiske FALSE værdi //
IF Tester for en bestemt tilstand logical_test, [value_if_true], [value_if_false]
IFERROR Fanger og behandler fejl value, value_if_error
IFNA Fanger og handler med #N/A fejl value, value_if_na
IFS Tester flere betingelser for at returnere den første kamp logical_test1, value_if_true1, [logical_test2, value_if_true2], ...
LAMBDA Opretter brugerdefinerede funktioner, der kan genbruges i hele en projektmappe [parameter1, parameter2, …], calculation
LET Tildeler navne til beregningsresultater name1, name1_value, [name2/name2_value], ...,calculation
MAKEARRAY Returnerer en beregnet matrix baseret på det givne antal rækker og kolonner rows, columns, lambda(r,c,calculation)
MAP Returnerer et array dannet ved at tilknytte hver værdi i de(n) leverede array(s) til en ny værdi array1, [array2], ..., lambda
NOT Vender argumenterne eller resultaterne om logical
OR Tester flere tilstande med OR logical1, [logical2], ...
REDUCE Returnerer den samlede værdi i akkumulatoren, hvilket reducerer arrayet til en akkumuleret værdi [initial_value], array, lambda(accumulator, value)
SCAN Returnerer et array, der indeholder de mellemliggende værdier, mens arrayet scannes [initial_value], array, lambda(accumulator, value)
SWITCH Matcher flere værdier, men returnerer det første match expression, value1, result1, [value2, result2], ..., [default]
TRUE Genererer den logiske TRUE-værdi //
XOR Udfører den eksklusive ELLER-funktion logical1, [logical2], ...

Opslag og reference

Beskrivelse

argumenter

ADDRESS Returnerer celleadressereferencen efter kolonnenummer og rækkenummer row_num, column_num, [abs_num], [a1], [sheet_text]
AREAS Returnerer antallet af områder, der udgør referencen reference
CHOOSE Returnerer en værdi fra værdilisteargumentet ved det givne indeksnummer index_num, value1, [value2], ...
CHOOSECOLS Returnerer specificerede kolonner i en matrix eller et interval array, col_num1, [col_num2],...
CHOOSEROWS Returnerer specificerede rækker i en matrix eller et interval array, row_num1, [row_num2],...
COLUMN Returnerer antallet af kolonner, som formel vises, eller kolonnenummeret for givet reference reference
COLUMNS Returnerer det samlede antal kolonner i en given matrix eller reference array
DROP Returnerer de specifikke rækker eller kolonner fra en matrix baseret på det givne tal array, rows, [columns]
EXPAND Udvider eller udfylder et array til et angivet antal rækker og kolonnedimensioner array, rows, [columns], [pad_with]
FIELDVALUE Henter feltdata fra sammenkædede datatyper som Aktier eller Geografidatatyper value, field_name
FILTER Filtrerer en række data og returnerer de matchende resultater dynamisk array, include, [if_empty]
FORMULATEXT Returnerer en formel som en tekststreng fra en given reference reference
GETPIVOTDATA Returnerer data baseret på pivottabelstrukturen data_field, pivot_table, [field1, item1], ...
HLOOKUP Ser en værdi i tabel ved at matche første række value, table, row_index, [range_lookup]
HSTACK Kombinerer flere arrays vandret til et stort array array1,[array2],...
HYPERLINK Opretter et hyperlink, der linker til en given webside, en cellereference link_location, [friendly_name]
INDEX Returnerer den viste værdi baseret på en given position fra et område eller et array array, row_num, [col_num], [area_num]
INDIRECT Konverterer en tekststreng til en gyldig reference ref_text, [a1]
LOOKUP Finder en bestemt værdi i et område med én kolonne lookup_value, lookup_vector, [result_vector]
MATCH Henter positionen af ​​et element i et array lookup_value, lookup_array, [match_type]
OFFSET Returnerer en referenceforskydning fra et udgangspunkt reference, rows, cols, [height], [width]
ROW Returnerer rækkenummeret på en reference [reference]
ROWS Returnerer antallet af rækker i en reference eller et array array
SORT Sorterer indholdet af et område eller en matrix i stigende eller faldende rækkefølge array, [sort_index], [sort_order], [by_col]
SORTBY Sorterer indholdet af et område eller et array baseret på værdierne i et tilsvarende område eller array array, by_array1, [sort_order1], [by_array2, sort_order2],...
TAKE Returnerer et specificeret antal sammenhængende rækker eller kolonner fra starten eller slutningen af ​​en given matrix array, rows,[columns]
TOCOL Transformerer en matrix eller et område til en enkelt kolonne array, [ignore], [scan_by_column]
TOROW Transformerer en matrix eller et område til en enkelt række array, [ignore], [scan_by_column]
TRANSPOSE Roterer orienteringen af ​​et område eller en matrix array
UNIQUE Udtrækker unikke værdier fra en række data array, [by_col], [exactly_once]
VLOOKUP Ser en værdi i en tabel ved at matche den første kolonne og returnere værdien fra en bestemt kolonne lookup_value, Table_array, col_index, [range_lookup]
VSTACK Kombinerer flere arrays lodret til et stort array array1,[array2],...
WRAPROWS Konverterer en enkelt række eller kolonne til flere rækker ved at angive antallet af værdier i hver række. avector, wrap_count, [pad_with]
WRAPCOLS Konverterer en enkelt række eller kolonne til flere kolonner ved at angive antallet af værdier i hver kolonne. vector, wrap_count, [pad_with]
XMATCH Returnerer den relative position af en specificeret værdi i en lodret eller vandret matrix eller et område lookup_value, lookup_array, [match_mode], [search_mode]

Matematik og trigonometri

Beskrivelse

argumenter

ABS Returnerer den absolutte værdi af tal number
ACOS Returnerer arccosinus (omvendt cosinus) af tal number
ACOSH Returnerer den inverse hyperbolske cosinus af et tal number
ACOT Returnerer arccotangens (omvendt cotangens) af tal number
ACOTH Returnerer den inverse hyperbolske cotangens af et tal number
AGGREGATE Returnerer baseret på den specifikke brugte funktion function_num, options, ref1, [ref2]
ARABIC Returnerer et arabisk tal med det givne romerske tal text
ASIN Returnerer en trekantvinkel i radianer number
ASINH Returnerer den inverse hyperbolske sinus af et tal number
ATAN Returnerer arctangens (invers tangent) af et tal number
ATAN2 Returnerer arctangens (invers tangent) af specificerede x- og y-koordinater x_num, y_num
ATANH Returnerer den inverse hyperbolske tangens af et tal number
BASE Returnerer tekstgengivelsen af ​​det konverterede tal til en anden base number, radix, [min_length]
CEILING Afrunder nummer op til nærmeste multiplum number, multiple
CEILING.MATH Afrunder tal op til nærmeste multiplum eller nærmeste heltal number, [significance], [mode]
CEILING.PRECISE Returnerer et tal, der er rundet op til det nærmeste heltal eller til det nærmeste multiplum af specificeret betydning number, [significance]
COMBIN Returnerer antallet af kombinationer for et givet antal elementer number, number_chosen
COMBINA Returnerer antallet af kombinationer for et angivet antal elementer med tilladte gentagelser number, number_chosen
COS Returnerer cosinus af en vinkel angivet i radianer number
COSH Returnerer den hyperbolske cosinus af et givet tal number
COT Beregn cotangensen af ​​en vinkel i radianer number
COTH Returnerer den hyperbolske cotangens af en hyperbolsk vinkel i radianer number
CSC Returnerer cosecanten af ​​en vinkel angivet i radianer array, number
CSCH Returnerer den hyperbolske cosecans af en vinkel angivet i radianer array, number
DECIMAL Returnerer decimaltal text, radix
DEGREES Returnerer en vinkel i grader angle
EVEN Afrunder tal væk fra nul til nærmeste lige heltal number
EXP Returnerer resultatet af konstanten e hævet til n'te potens number
FACT Returnerer fakultetet af et givet tal number
FACTDOUBLE Returnerer den dobbelte faktor for et givet tal number
FLOOR Runder et givet tal ned til nærmeste multiplum af den angivne betydning number, significance
FLOOR.MATH Runder et givet tal ned til nærmeste heltal eller nærmeste multiplum af den angivne betydning number, [significance], [mode]
FLOOR.PRECISE Runder et givet tal ned til nærmeste heltal eller nærmeste multiplum af den angivne betydning number, [significance]
GCD Returnerer den største fælles divisor af to eller flere heltal number1, [number2], ...
INT Returnerer heltalsdelen af ​​et tal ved at runde det ned til nærmeste heltal number
ISO.CEILING Afrunder det nærmeste heltal eller det nærmeste multiplum af betydning number, [significance]
LCM Returnerer det mindste fælles multiplum af heltal number1, [number2], ...
LN Returnerer den naturlige logaritme af et givet tal number
LOG Returnerer logaritmen af ​​et tal ved hjælp af et angivet grundtal number, [base]
LOG10 Returnerer basis-10-logaritmen for et givet tal number
MDETERM Returnerer matrixdeterminanten for en matrix array
MINVERSE Returnerer den inverse matrix af en given matrix array
MMULT Returnerer matrixprodukterne af to arrays array1, array2
MOD Returnerer resten efter division number, divisor
MROUND Returnerer et tal afrundet til det nærmeste specificerede multiplum number, multiple
MULTINOMIAL Returnerer forholdet mellem factorialet af en sum af leverede værdier og produktet af factorials af disse værdier number1, [number2], ...
MUNIT Returnerer en enhedsmatrix for specificeret dimension dimension
NEGBINOM.DIST Returnerer returnerer den negative binomiale fordeling number_f, number_s, probability_s, cumulative
ODD Afrunder et tal op til det nærmeste ulige heltal number
PI Returnerer tallet 3.14159265358979 af den matematiske konstant kaldet pi //
POWER Returnerer resultatet af et tal hævet til en given potens number, power
PRODUCT Beregner produktet af celleværdier, der leveres som argumenter number1, [number2], ...
QUOTIENT Returnerer kun heltalsdelen af ​​en division numerator, denominator
RADIANS Konverterer grader til radianer angle
RAND Returnerer et tilfældigt reelt tal mellem 0 og 1 //
RANDBETWEEN Returnerer et tilfældigt heltal mellem to givne tal bottom, top
ROMAN Konverterer et arabisk tal til et romertal som tekst number, [form]
ROUND Afrunder et tal til et bestemt antal cifre number, num_digits
ROUNDDOWN Runder et tal op (mod nul) til et angivet antal cifre number, num_digits
ROUNDUP Runder et tal op (væk fra nul) til et angivet antal cifre number, num_digits
SEC Returnerer sekanten af ​​en vinkel angivet i radianer number
SECH Returnerer hyperbolsk sekant af en vinkel i radianer number
SERIESSUM Returnerer summen af ​​en potensrække x, n, m, coefficients
SIGN Returnerer tegn på et tal number
SIN Returnerer sinus af en vinkel i radianer number
SINH Returnerer hyperbolsk sinus af et tal number
SQRT Returnerer kvadratroden af ​​et tal number
SQRTPI Returnerer kvadratroden af ​​et angivet tal ganget med pi number
SUBTOTAL Returnerer subtotal i en liste eller database function_num, ref1, [ref2], ...
SUM Returnerer summen af ​​tal number1, [number2], …
SUMIF Returnerer summeringen for en liste over tal baseret på de specifikke kriterier range, criteria, sum_range
SUMIFS Returnerer summeringen for en liste over tal, der opfylder alle specifikke kriterier sum_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], ...
SUMPRODUCT Returnerer resultatet af multiplicerede og summerede arrays array1, [array2], ...
SUMSQ Returnerer summen af ​​kvadrater af værdier number1, [number2], …
SUMX2MY2 Returnerer summen af ​​forskellen mellem kvadrater af tilsvarende værdier i to givne arrays array_x, array_y
SUMX2PY2 Returnerer summen af ​​kvadrater af tilsvarende værdier i to givne arrays array_x, array_y
SUMXMY2 Returnerer summen af ​​kvadrater af forskellene af tilsvarende værdier i to givne arrays array_x, array_y
TAN Returnerer tangentværdien af ​​en vinkel number
TANH Returnerer den hyperbolske tangens af et angivet tal. number
TRUNC Returnerer et afkortet tal baseret på en given præcision number, num_digits

Statistisk

Beskrivelse

argumenter

AVEDEV Returnerer gennemsnittet af de absolutte afvigelser af de angivne tal fra deres middelværdi number1, [number2], ...
AVERAGE Returnerer gennemsnittet (aritmetisk middelværdi) af de givne tal number1, [number2], ...
AVERAGEA Returnerer gennemsnittet (aritmetisk middelværdi) af de angivne værdier value1, [value2], ...
AVERAGEIF Returnerer gennemsnittet (aritmetisk middelværdi) af tallene i et interval, der opfylder de givne kriterier range, criteria, [average_range]
AVERAGEIFS Returnerer gennemsnittet (aritmetisk middelværdi) af tallene i et interval, der opfylder et eller flere angivne kriterier average_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], ...
BETA.DIST Returnerer betafordelingen, som normalt bruges til at studere den procentvise variation af noget på tværs af prøver. x, alpha, beta, cumulative, [A], [B]
BETA.INV Returnerer det omvendte af den kumulative beta-sandsynlighedstæthedsfunktion for en specificeret betafordeling probability, alpha, beta, [A], [B]
BETADIST Rvender den kumulative beta-sandsynlighedstæthedsfunktion x, alpha, beta, [A], [B]
BETAINV Rvender det omvendte af den kumulative beta-sandsynlighedstæthedsfunktion probability, alpha, beta, [A], [B]
BINOM.DIST Returnerer det enkelte leds binominal fordelingssandsynlighed number_s, trials, probability_s, cumulative
BINOMDIST Returnerer det enkelte leds binominal fordelingssandsynlighed number_s, trials, probability_s, cumulative
BINOM.DIST.RANGE Returnerer binomialfordelingssandsynligheden for antallet af succeser fra et specificeret antal forsøg, der falder inden for et specificeret interval trials, probability_s, number_s, [number_s2]
BINOM.INV Returnerer den minimumsværdi, for hvilken den kumulative binomiale fordeling er større end eller lig med et kriterium trials, probability_s, alpha
CRITBINOM Returnerer den minimumsværdi, for hvilken den kumulative binomiale fordeling er større end eller lig med et kriterium trials, probability_s, alpha
CHISQ.DIST Returnerer den venstrehalede sandsynlighed for chi-kvadratfordelingen x, deg_freedom, cumulative
CHISQ.DIST.RT Returnerer den højrehalede sandsynlighed for chi-kvadratfordelingen x, deg_freedom
CHISQ.INV Returnerer det omvendte af den venstrehalede sandsynlighed for chi-kvadratfordelingen probability, deg_freedom
CHISQ.INV.RT Returnerer det omvendte af den højrehalede sandsynlighed for chi-kvadratfordelingen probability, deg_freedom
CHISQ.TEST Returnerer chi-kvadratfordelingen af ​​to angivne datasæt actual_range, expected_range
CONFIDENCE.NORM Bruger en normalfordeling til at beregne konfidensintervallet for et populationsmiddel alpha, standard_dev, size
CONFIDENCE.T Bruger en elevs fordeling til at beregne konfidensintervallet for et populationsmiddel alpha, standard_dev, size
CORREL Returnerer korrelationskoefficienten for to celleområder array1, array2
COUNT Returnerer antallet af celler, der indeholder tal value1, [value2]
COUNTA Returnerer antallet af celler eksklusive tomme celler value1, [value2]
COUNTBLANK Returnerer antallet af tomme celler range
COUNTIF Returnerer antallet af celler, der opfylder kriteriet range, criteria
COUNTIFS Returnerer antallet af celler, der opfylder flere kriterier criteria_range1, criteria1, [criteria_range2], [criteria2], ...
COVARIANCE.P Returnerer populationsvariansen for to datasæt array1, array2
COVARIANCE.S Returnerer prøvevariansen for to datasæt array1, array2
COVAR Returnerer variansen af ​​to datasæt array1, array2
DEVSQ Returnerer summen af ​​kvadrater af afvigelserne fra stikprøvegennemsnittet number1, [number2], ...
EXPON.DIST Returnerer den eksponentielle fordeling baseret på den givne x-værdi og fordelingens parameter array1, arry2, cumulative
EXPONDIST Returnerer den eksponentielle fordeling baseret på den givne x-værdi og fordelingens parameter array1, arry2, cumulative 
F.DIST Returnerer F-sandsynlighedsfordelingen x, deg_freedom1, deg_freedom2, cumulative
FDIST Returnerer den (højrehalede) F-sandsynlighedsfordeling x, deg_freedom1, deg_freedom2 
F.DIST.RT Beregner den (højrehalede) F-sandsynlighedsfordeling x, deg_freedom1, deg_freedom2 
F.INV Returnerer den inverse af F-sandsynlighedsfordeling probability, deg_freedom1, deg_freedom2 
FINV Returnerer det omvendte af den (højrehalede) F-sandsynlighedsfordeling probability, deg_freedom1, deg_freedom2 
FISHER Returnerer Fisher-transformationen af ​​en angivet værdi (x) x
FISHERINV Returnerer det omvendte af Fisher-transformation af en angivet værdi (y) y
F.INV.RT Beregner det inverse af den (højrehalede) F-sandsynlighedsfordeling probability, deg_freedom1, deg_freedom2 
FORECAST Forudsiger en værdi med en lineær tendens x, known_y's, known_x's
FORECAST.ETS Forudsiger en værdi med en sæsonbestemt tendens target_date, values, timeline, [seasonality], [data_completion], [aggregation]
FORECAST.ETS.CONFINT Beregner konfidensintervallet for prognoseværdien på den angivne måldato target_date, values, timeline, [confidence_level], [seasonality], [data_completion], [aggregation]
FORECAST.ETS.SEASONALITY Returnerer længden af ​​et sæsonbestemt mønster baseret på eksisterende værdier og en tidslinje values, timeline, [data_completion], [aggregation]
FORECAST.ETS.STAT Returnerer en specificeret statistisk værdi som et resultat af tidsserieprognoser values, timeline, statistic_type, [seasonality], [data_completion], [aggregation]
FORECAST.LINEAR Forudsiger en værdi med en lineær tendens x, known_y's, known_x's
FREQUENCY Returnerer en frekvensfordeling data_array, bins_array
F.TEST Returnerer resultatet af en F-test for to givne arrays eller områder array1, array2
FTEST Returnerer resultatet af en F-test for to givne arrays eller områder array1, array2
GAMMA Returnerer værdien af ​​gammafunktionen for et angivet tal x
GAMMA.DIST Returnerer gammafordelingen x, alpha, beta, cumulative
GAMMADIST Returnerer gammafordelingen x, alpha, beta, cumulative
GAMMA.INV Returnerer det omvendte af den kumulative gammafordeling probability, alpha, beta
GAMMAINV Returnerer det omvendte af den kumulative gammafordeling probability, alpha, beta
GAMMALN Returnerer den naturlige logaritme af gammafunktionen, Γ(n) x
GAMMALN.PRECISE Returnerer den naturlige logaritme af gammafunktionen, Γ(n) x
GAUSS Beregner sandsynligheden for, at et medlem af en standard normal population falder mellem middelværdien og z standardafvigelse fra middelværdien z
GEOMEAN Returnerer geometrisk middelværdi af et interval af positive tal number1, [number2], ...
GROWTH Returnerer den forudsagte eksponentielle VÆKST baseret på et givet sæt data known_y’s, [known_x’s], [new_x’s], [const]
HARMEAN Returnerer harmonisk middelværdi af et interval af positive tal number1, [number2], ...
HYPGEOM.DIST Returnerer værdien af ​​den hypergeometriske fordeling sample_s, number_sample, population_s, number_pop, cumulative
HYPGEOMDIST Returnerer værdien af ​​den hypergeometriske fordeling sample_s, number_sample, population_s, number_pop
INTERCEPT Beregner det punkt, hvor en lineær regressionslinje vil skære y-aksen ved at bruge de givne x-værdier og y-værdier known_ys, known_xs
KURT Returnerer kurtosis for et leveret datasæt number1, [number2], ...
LARGE Returnerer det k-te største tal i matrix array, k
LINEST Returnerer statistikken for en bedst passende lige linje baseret på det leverede sæt af x-værdi og y-værdi ved at bruge metoden "mindste kvadrater" known_ys, known_xs, [const], [stats]
LOGEST Returnerer en eksponentiel kurve, der bedst passer til et angivet sæt af y- og x-værdier og returnerer en matrix af værdier, der beskriver kurven known_y’s, [known_x’s], [const], [stats]
LOGNORM.DIST Beregner lognormalfordelingen for en given værdi af x x, mean, standard_dev, cumulative
LOGNORMDIST Beregner lognormalfordelingen for en given værdi af x x, mean, standard_dev
LOGNORM.INV Returnerer den inverse lognormalfordeling for en given værdi af x probability, mean, standard_dev
LOGINV Returnerer den inverse lognormalfordeling for en given værdi af x probability, mean, standard_dev
MAX Returnerer den største værdi i det leverede sæt af værdier, ignorerer logiske værdier number1, [number2], ...
MAXA Returnerer den største værdi i det leverede værdisæt value1, [value2], ...
MAXIFS Returnerer den største værdi af et værdiinterval, der specificerede sæt kriterier max_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], ...
MEDIAN Returnerer det midterste nummer af de medfølgende tal number1, [number2], ...
MIN Returnerer det mindste tal fra de angivne data number1, [number2], ...
MINA Returnerer den mindste numeriske værdi fra et sæt værdier value1, [value2], ...
MINIFS Returnerer den mindste numeriske værdi i et område, der opfylder et eller flere angivne kriterier min_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], ...
MODE Returnerer det hyppigst forekommende tal i et sæt tal number1, [number2], ...
MODE.MULT Returnerer en lodret matrix af de hyppigst forekommende tal i et sæt tal number1, [number2], ...
MODE.SNGL Returnerer det hyppigst forekommende tal i et sæt tal number1, [number2], ...
NORM.DIST Returnerer normal kumulativ fordelingsfunktion eller sandsynlighedstæthedsfunktion x, mean, standard_dev, cumulative
NORMDIST Returnerer normal kumulativ fordelingsfunktion eller sandsynlighedstæthedsfunktion x, mean, standard_dev, cumulative
NORM.INV Returnerer invers af den kumulative normalfordeling probability, mean, standard_dev
NORMINV Returnerer invers af den kumulative normalfordeling probability, mean, standard_dev
NORM.S.DIST Returnerer standard normal kumulativ fordelingsfunktion eller sandsynlighedstæthedsfunktion z, cumulative
NORMSDIST Returnerer standard normal kumulativ fordelingsfunktion z
NORM.S.INV Returnerer invers af standard normal kumulative fordeling probability
NORMSINV Returnerer invers af standard normal kumulative fordeling probability
PEARSON Returnerer Pearson produkt-moment korrelationskoefficienten array1, array2
PERCENTILE Returnerer k-te percentil, k er fra 0 til 1 inklusive array, k
PERCENTILE.EXC Returnerer k-te percentil, k er fra 0 til 1 ekskl array, k
PERCENTILE.INC Returnerer k-te percentil, k er fra 0 til 1 inklusive array, k
PERCENTRANK Returnerer rangeringen af ​​en værdi i et datasæt som en procentdel af datasættet array, x, [significance]
PERCENTRANK.EXC Returnerer rangeringen af ​​en værdi i et datasæt som en procentdel (ekskluderer 0 og 1) af datasættet array, x, [significance]
PERCENTRANK.INC Returnerer rangeringen af ​​en værdi i et datasæt som en procentdel (inkluderer 0 og 1) af datasættet array, x, [significance]
PERMUT Returnerer antallet af permutationer af et givet antal objekter fra et sæt objekter (tillad ikke gentagelser) number, number_chosen
PERMUTATIONA Returnerer antallet af permutationer af et givet antal objekter fra et sæt objekter (tillader gentagelser) number, number_chosen
PHI Returnerer værdien af ​​tæthedsfordeling for en standard normalfordeling for et givet tal x
POISSON Returnerer Poisson-fordelingen, som bruges til at forudsige antallet af hændelser, der finder sted over en bestemt tid x, mean, cumulative
POISSON.DIST Returnerer Poisson-fordelingen, som bruges til at forudsige antallet af hændelser, der finder sted over en bestemt tid x, mean, cumulative
PROB Returnerer sandsynligheden for, at værdier i et interval er mellem to grænser x_range, prob_range, [lower_limit], [uppeer_limit]
QUARTILE Returnerer kvartilen for et datasæt array, quart
QUARTILE.EXC Returnerer kvartilen for et datasæt baseret på et percentilområde på 0 til 1 eksklusivt array, quart
QUARTILE.INC Returnerer kvartilen for et datasæt baseret på et percentilområde fra 0 til 1 inklusive array, quart
RANDARRAY Returnerer en matrix af tilfældige tal [rows], [columns], [min], [max], [integer]
RANK Returnerer rangeringen af ​​et tal i forhold til tal på samme liste number, ref, [order]
RANK.AVG Returnerer rangeringen af ​​et tal i forhold til tal på samme liste number, ref, [order]
RANK.EQ Returnerer rangeringen af ​​et tal i forhold til tal på samme liste number, ref, [order]
RSQ Returnerer kvadratet af Pearson produkt-moment korrelationskoefficienten known_ys, known_xs
SEQUENCE Tillader oprettelse af en liste over sekventielle numre i en matrix rows, [columns], [start], [step]
SKEW Returnerer skævheden af ​​en fordeling af et sæt værdier number1, [number2], ...
SKEW.P Returnerer skævheden af ​​en fordeling af data, der repræsenterer en hel population number1, [number2], ...
SLOPE Returnerer hældningen af ​​en regressionslinje baseret på de angivne y-værdier og x-værdier known_y's, known_x's
SMALL Returnerer den k. mindste værdi fra et sæt numeriske værdier array, k
STANDARDIZE Returnerer en normaliseret værdi (z-score) fra en fordeling baseret på gennemsnittet og standardafvigelsen af ​​et datasæt x, mean, standard_dev
STDEV Returnerer standardafvigelse baseret på en given stikprøve af data number1, [number2], ...
STDEV.P Returnerer standardafvigelse baseret på hele populationen value1, [value2], ...
STDEV.S Returnerer standardafvigelse baseret på en given stikprøve af data number1, [number2], ...
STDEVA Returnerer standardafvigelse baseret på en stikprøve af populationen number1, [number2], ...
STDEVP Returnerer standardafvigelse baseret på hele populationen value1, [value2}, ...
STDEVPA Beregner standardafvigelsen baseret på den givne hele population value1, [value2], ...
STEYX Returnerer standardfejlen for den forudsagte y-værdi for hvert x i en lineær regression known_ys, known_xs
T.DIST Returnerer elevens venstresidede t-fordeling x, deg_freedom, cumulative
T.DIST.2T Returnerer elevens tosidede t-fordeling x, deg_freedom
T.DIST.RT Returnerer elevens højrehalede t-fordeling x, deg_freedom
TDIST Returnerer elevens t-fordeling x, deg_freedom, tails
T.INV Returnerer det omvendte af elevens venstrehalede t-fordeling probability, deg_freedom
TINV Returnerer den to-halede inverse af elevens t-fordeling probability, deg_freedom
T.INV.2T Returnerer det omvendte af elevens tosidede fordeling probability, deg_freedom
TREND Forudsiger værdier langs en lineær tendens known_y's, [known_x's], [new_x's], [const]
TRIMMEAN Returnerer middelværdien af ​​det indre af et datasæt array, percent
T.TEST Returnerer sandsynligheden, der er knyttet til en elevs t-test array1, array2, tails, type
TTEST Returnerer sandsynligheden, der er knyttet til en elevs t-test array1, array2, tails, type
VAR Returnerer variansen baseret på en given prøve number1, [number2], ...
VAR.P Returnerer variansen baseret på hele populationen number1, [number2], ...
VAR.S Returnerer variansen baseret på en given prøve number1, [number2], ...
VARA Returnerer variansen baseret på en given prøve value1, [value2], ...
VARP Returnerer variansen baseret på hele populationen number1, [number2], ...
VARPA Returnerer variansen baseret på hele populationen value1, [value2], ...
WEIBULL Returnerer Weibulls sandsynlighedstæthedsfunktion eller Weibulls kumulative fordeling x_range, alpha, betta, cumulative
WEIBULL.DIST Returnerer Weibulls sandsynlighedstæthedsfunktion eller Weibulls kumulative fordeling x_range, alpha, betta, cumulative
ZTEST Returnerer den ensidede P-værdi af en z-test, som er nyttig til forskellige analyser array, x, [sigma]
Z.TEST Returnerer den ensidede P-værdi af en z-test, som er nyttig til forskellige analyser array, x, [sigma]

tekst

Beskrivelse

argumenter

ARRAYTOTEXT Konverterer en matrix eller et område til en tekststreng array, [format]
ASC Returnerer ASCII-koden for det første tegn i en streng text
BAHTTEXT Konverterer et tal til thailandsk tekst med suffikset "Baht" (thailandsk valuta บาทถ้วน) number
CHAR Returnerer tegnet angivet af et tal number
CLEAN Fjerner alle ikke-udskrivbare tegn fra den givne tekst text
CODE Returnerer en numerisk kode af det første tegn i en given tekststreng text
CONCAT Forener tekster fra flere kolonner, rækker eller områder sammen text1, [text2], ...
CONCATENATE Forener to eller flere tekstelementer fra flere celler til én text1, [text2], ...
DBCS Konverterer tegn med halv bredde (enkeltbyte) til tegn i fuld bredde (dobbeltbyte) i en tekststreng text
DOLLAR Konverterer et tal til tekst i valutaformateringen number, decimals
EXACT Returnerer TRUE, hvis to sammenlignede strenge er nøjagtigt ens, eller returnerer FALSE text1, text2
FIND Returnerer startpositionen for en streng inde i en anden find_text, within_text, [start_num]
FINDB Returnerer startpositionen for en streng inde i en anden i bytes find_text, within_text, [start_num]
FIXED Returnerer et tal formateret som decimaler og repræsenteret som tekst number, [decimal_places], [no_commas]
LEFT Udtrækker streng fra venstre for en tekststreng text, [num_chars]
LEFTB Udtrækker specificerede bytes af streng fra venstre for en tekststreng text, [num_bytes]
LEN Tæller længden af ​​en streng text
LENB Tæller længden af ​​en streng i bytes text
LOWER Små bogstaver i tekststrengen text
MID Returnerer de specifikke tegn fra midten af ​​tekststrengen text, start_num, num_chars
MIDB Returnerer specifikke bytes af tegn fra den position, du angiver fra en tekststreng text, start_num, num_bytes
NUMBERVALUE Returnerer det reelle tal fra nummeret er gemt som tekst text, [decimal_separator], [group_separator]
PHONETIC Udtrækker de fonetiske (furigana) tegn fra en tekststreng reference
PROPER Konverterer tekststrenge til store og små bogstaver text
REPLACE Finder og erstatter tegn baseret på en given placering fra tekststrengen med en ny tekst old_text, start_num, num_chars, new_text
REPLACEB erstatter en del af en tekststreng med en ny tekststreng baseret på det antal bytes, du angiver old_text, start_num, num_bytes, new_text
REPT Returnerer den gentagne tekst efter et bestemt antal gange text, number_times
RIGHT Udtrækker teksten fra højre for en tekststreng text, [num_chars]
RIGHTB Udtrækker specificerede bytes af streng fra højre for en tekststreng text, [num_bytes]
SEARCH Returnerer placeringen af ​​det specifikke tegn eller tekst fra den givne tekststreng find_text, within_text, [start_num]
SEARCHB Returnerer startpositionen for en streng inde i en anden i bytes find_text, within_text, [start_num]
SUBSTITUTE Erstatter tekst baseret på given tekst text, new_text, old_text, [instance_num]
T Returnerer den tekst, der henvises til af en værdi value
TEXT Konverterer tal til tekst med et bestemt format text, format_text
TEXTAFTER Udtrækker og returnerer den tekst, der opstår efter en given understreng eller afgrænsning text, delimiter, [instance_num], [match_mode], [match_end], [if_not_found]
TEXTBEFORE Uddrager og returnerer den tekst, der forekommer før en given understreng eller afgrænsning text, delimiter, [instance_num], [match_mode], [match_end], [if_not_found]
TEXTJOIN Forener flere værdier med specifik afgrænsning delimiter, ignore_empty, text1, [text2], ...
TEXTSPLIT Opdeler tekststrenge med en given afgrænsning text, col_delimiter, [row_delimiter], [ignore_empty], [match_mode], [pad_with]
TRIM Fjerner ekstra mellemrum fra tekststrengen text
UNICHAR Returnerer Unicode-tegnet baseret på et givet tal number
UNICODE Returnerer tallet baseret på det første tegn i en given tekst text
UPPER Konverterer alle bogstaver i en given tekst til store bogstaver text
VALUE Konverterer tekst til et tal text
VALUETOTEXT Konverterer enhver specificeret værdi til tekst value, [format]

Website

Beskrivelse

argumenter

ENCODEURL Konverterer en tekst til en URL-kodet streng text
FILTERXML Returnerer specifikke værdier fra XML-tekst ved at bruge den givne XPath xml, xpath
WEBSERVICE Returnerer data fra en webtjeneste url